PROIECTUL CATEHETIC „HRISTOS ÎMPĂRTĂȘIT COPIILOR” ÎN LEGISLAȚIA BISERICEASCĂ


Pr. drd. Sorin Lungoci

INTRODUCERE.

Acest proiect a fost iniţiat de WORDIRECT, o organizaţie creştină non-profit, dezvoltată de „Gospel Light Worldwide” din S.U.A., cu scopul de a susţine activitatea de catehizare a copiilor prin punerea la dispoziţia preoţilor şi a cateheţilor a unui set de instrumente catehetice pentru a transmite copiilor, încă de la cele mai fragede vârste, învăţăturile biblice, ajutându-i astfel să atingă maturitatea întru credinţă. El se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 6 şi 17 ani şi are ca obiectiv, pe de o parte, aducerea lor mai aproape de Cuvântul lui Dumnezeu şi de Biserică, pe de altă parte, modelarea sufletelor, după chipul lui Hristos.

Prin acest proiect se realizează aducerea Sfintei Scripturi, a Cuvântului lui Dumnezeu în viaţa omului la modul cel mai concret, pentru ca omul să înţeleagă că în Sfânta Scriptură se află izvorul tuturor celorlalte învăţături. În cadrul parohiilor unde proiectul este deja implementat, copiii, tinerii devin mult mai responsabili şi activi în biserică şi participă la foarte multe proiecte social-filantropice şi pastorale în cadrul comunităţii din care fac parte.

Proiectul a fost iniţiat cu aproximativ 17 ani în urmă (1996) în America, apoi a fost exportat în Europa. Spre deosebire de alte metodologii de studiu biblic, specifice, în general, lumii protestante, acest proiect este, dintru început, ortodox şi a apărut ca reacţie împotriva lumii secularizate americane. A fost iniţiat de Biserica Ortodoxă Rusă, care s-a confruntat în ultimii ani cu secularizarea masivă şi, de aceea, a gândit un proiect pentru tineri, prin care să-i aducă mai aproape de Cuvântul lui Dumnezeu şi în care să se prezinte mesajul şi Cuvântul lui Dumnezeu într-o formă atractivă, uşor de înţeles şi de asimilat[1]. Programul catehetic s-a dezvoltat şi pentru că, în general, în Biserica Ortodoxă lipsea cateheza biblică, fiind redusă în foarte multe situaţii la serviciul divin, fără a face obiectul unui studiu separat, mai aprofundat, decât în puţine cazuri, unde vocaţia catehetică s-a dovedit un dar exemplar. Această iniţiativă s-a concretizat prin editarea în limba engleză a mai multor ghiduri catehetice, adresate copiilor cu vârste cuprinse între 6 şi 17 ani. În total vor fi editate 12 volume, fiecare volum fiind împărţit în două părţi (două cărţi distincte), a câte 18 lecţii fiecare[2].

Până în prezent, proiectul a fost lansat şi se află în plină desfăşurare în următoarele ţări: Albania, Armenia, Bosnia, Georgia, Egipt, Liban, Federaţia Rusă, Bielorusia, Polonia şi România. Următoarea ţară în care va fi lansat acest proiect este Grecia. În aceste ţări s-au tradus şi tipărit, cu adaptare la specificul şi tradiţia fiecărei Biserici locale, ghidurile catehetice ortodoxe publicate în limba engleză, avându-i ca autori pe Dr. Constance Tarasar, Pr. John Matusiak şi Valerie Zahirsky[3].

Se simţea nevoia şi în ţara noastră a unei cateheze mai specializate pentru că lumea în care trăim nu este foarte diferită de cea a Occidentului, iar secularizarea se face simţită şi la noi, mai mult sau mai puţin agresiv, în toate mediile, cu atât mai mult în rândul tinerilor care sunt cei mai expuşi, iar capcanele imoralităţii întinse copiilor noştri devin tot mai numeroase. Tinerii cu vârste cuprinse între 6 şi 17 ani, cărora li se adresează acest program naţional, se află în perioada formării personalităţii lor şi sunt cei mai vulnerabili în faţa unei lumi fără Dumnezeu. Astfel, se face simţită necesitatea educaţiei religioase şi a catehizării lor în biserică. Deşi ora de religie a făcut paşi importanţi în această direcţie, totuşi ea este supusă rigorilor şi limitelor strategiei şcolare şi spaţiului şcolar. Nu de puţine ori, în cadrul ei, accentul cade pe caracterul informativ[4] (asimilarea de cunoştinţe religioase), în defavoarea celui formativ (ce vizează formarea de creştini practicanţi şi aspiranţi la împărăţia lui Dumnezeu).

Nevoia acoperită de acest proiect provine, pe de o parte din necesitatea urgentă de a oferi copiilor Cuvântul lui Dumnezeu într-o formă atractivă, care să le deschidă inimile spre un set de valori autentice într-o lume seculară înţesată de pseudovalori, pe de altă parte din golul care s-a format în societatea românească, după perioada comunistă. Importanţa proiectului rezidă în generaţia care acum se formează şi devine responsabilă pentru viitorul ţării[5].

Legislaţie – hotărârile sfântului sinod al bisericii ortodoxe române.

În noul Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române,[6] catehizarea, ca un mijloc educaţional-creştin de maximă importanţă şi ca o îndatorire pastorală majoră, este prevăzută în mod expres. Astfel, la art. 50, lit. „a”, referitor la atribuţiile preotului paroh, citim: „Catehizează copiii, tinerii şi adulţii, conform îndrumărilor Centrului eparhial”. Iar la art. 52, alin. „3” se prevede: „Preoţii şi diaconii, personalul didactic din învăţământul teologic şi cel care predă religia, studenţii în teologie, precum şi dascălii (cateheţii) care au absolvit Şcoala de cântăreţi bisericeşti au îndatorirea pastorală şi misionară de a face catehizare în parohiile la care slujesc sau în care locuiesc, în acord cu preotul paroh, conform normelor stabilite de către Sfântul Sinod şi centrele eparhiale”.

Pornind de la acest cadru legal, în Patriarhia Română dezvoltarea unui program catehetic (numit ulterior „Hristos împărtăşit copiilor”) a apărut de mai multe ori pe masa Sfântului Sinod. În acest sens, vom avea în vedere hotărârile Sfântului Sinod: 4682/2000, 4508/2005, 1924/2008 şi 5180/2008.

1. Hotărârea 4682/2000[7] a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române adoptată în şedinţa Sa din 12-13 septembrie 2000, când s-a luat în discuţie referatul Sectorului Învăţământ privind elaborarea de către P.C. Pr. Prof. Vasile Mihoc a unui Manual de cateheză ortodoxă pentru copii de 11-12 ani (preadolescenţi) şi a Învăţătorului Ortodox, precum şi posibila lor folosire ca manuale alternative de Religie pentru clasa a V-a. Cele două lucrări s-au evidenţiat prin atractivitate din punct de vedere al conţinutului, având un bun nivel de sistematizare a informaţiei şi o formă de prezentare grafică de calitate, fără însă a respecta programa la disciplina Religie din acea vreme.

În urma discuţiilor în plen şi la propunerea Comisiei Învăţământului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod a aprobat cele două lucrări ca material bibliografic suplimentar (o alternativă a manualelor de religie).

Această hotărâre a Sfântului Sinod avea să se concretizeze prin tipărirea, în anul 2001, la editura „Oastea Domnului” din Sibiu, a Manualului de cateheză ortodoxă pentru copiii de 11-12 ani (preadolescenţi) şi a Învăţătorului Ortodox.

Manualul de cateheză, având tema centrală „Cu noi este Dumnezeu”, este o prelucrare după manualul realizat în limba engleză de Prof. Constance Tarasar pentru copiii ortodocşi din America. Traducerea după versiunea originală, apărută la editura „Gospel Light” – USA, şi contextualizarea la specificul şi la tradiţia Bisericii noastre s-au realizat prin strădania părintelui profesor universitar dr. Vasile Mihoc, care a coordonat echipa compusă din: Asist. dr. Daniel Mihoc de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, prof. Daniela Blaga, prof. Ana-Maria Ilieş şi Costică Balan (responsabil cu îngrijirea ediţiei, machetarea, corectura şi viziunea grafică a manualului). De asemenea, de menţionat este şi faptul că prelucrarea şi editarea în limba română a manualului de cateheză s-a realizat cu sprijinul organizaţiei World Vision România, cea care avea să devină ulterior un partener oficial şi constant al Biserici Ortodoxe Române pentru implementarea viitoarelor proiecte catehetice iniţiate de Patriarhia Română.

Manualul de cateheză cuprinde 36 de lecţii (cateheze), fiind împărţit în două părţi  distincte (două cărţi). Prima parte, intitulată “Iisus Hristos, Mesia cel făgăduit”, cuprinde primele 18 lecţii, iar partea a doua, intitulată “Iisus Hristos, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu”, cuprinde următoarele 18 lecţii. Manualul oferă elevilor preadolescenţi posibilitatea de a studia Biblia, atât Vechiul cât şi Noul Testament, sub mai multe aspecte. Fiecare lecţie conţine istorisiri din Biblie, exerciţii, activităţi, scurte pasaje de lectură şi poezii. Acestea au menirea de a arăta cum este utilizată Biblia în rugăciunile, imnele şi în celelalte elemente care formează cultul ortodox.

Temele incluse în acest manual de cateheză sunt: „Ţara Bibliei”, „Mărturia Bibliei”, „Poporul lui Israel”, „Judecătorii şi regii poporului lui Dumnezeu”, „Proorocii mântuirii”, „Ioan Înaintemergătorul”, „Fecioara Maria se supune voii lui Dumnezeu”, „Mântuitorul făgăduit Se naşte!”, „Mântuitorul făgăduit creşte”, „Ioan botează şi predică”, „Botezul lui Iisus”, „Iisus Se pregăteşte pentru misiunea Sa”, „Chemarea ucenicilor”, „Iisus învaţă şi vindecă”, „Împărăţia lui Dumnezeu este aproape”, „Parabolele împărăţiei”, „Semne ale Împărăţiei lui Dumnezeu”, „Trimiterea ucenicilor”, „Cine zic oamenii că sunt Eu?”, „Mântuitorul Îşi descoperă Slava Sa”, „Păcatul şi iertarea”, „Întoarcerea la Dumnezeu”, „Învierea şi Viaţa”, „Cu şase zile înainte de Paşti”, „Osana, Împăratul lui Israel”, „Semne ale sfârşitului veacurilor”, “Venirea Mirelui”, “Cina cea de Taină”, “A sosit ceasul!”, “De la moarte la Viaţă”, “Vederea şi credinţa”, “O reîntâlnire lângă mare”, “Născut din apă şi din Duh”, “Iisus se întoarce la Tatăl”, “O alegere importantă” şi “Pogorârea Duhului Sfânt”.

Manualul de cateheză este prevăzut ca un instrument auxiliar pentru profesorii şi preoţii care predau religia în şcoală, de aceea, el este fidel principiilor de bază ale educaţiei religioase şi educaţiei în general. În acest sens, structura fiecărei lecţii propuse cuprinde următoarele componente de bază[8]:

La început, o activitate cu rol explicativ prin care elevii vor fi ajutaţi să folosească şi să înţeleagă o anumită parte din Biblie;

Istorisirea biblică – relatarea biblică sau o privire de ansamblu asupra unor persoane sau evenimente din Biblie;

Activităţi şi exerciţii prin care se leagă lecţia scripturistică de cultul ortodox şi, aplicativ, de experienţa de viaţă axată pe tema în discuţie;

Trăirea credinţei noastre – are caracter aplicativ. Este secţiunea din lecţie ce cuprinde tema pentru acasă. În dialog cu ceilalţi membri ai familiei, copilul descoperă ceva, reflectând asupra unei experienţe de viaţă care se află în strânsă legătură cu tema predată;

Poeziile[9] – cultivă sensibilitatea, latura afectiv-religioasă pe calea frumosului artistic, contribuind la formarea receptivităţii religioase a elevilor.

Un instrument auxiliar, deosebit de util în sprijinirea profesorilor şi preoţilor care predau religia în şcoală este Învăţătorul ortodox. Acesta conţine sugestii pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea fiecărei etape a lecţiei în parte, avându-se în vedere: tema lecţiei, obiectivele predării/învăţării, metode adecvate, introducerea şi utilizarea materialului biblic, liturgic, doctrinal şi spiritual în demersul educaţional. Totodată, include şi un fragment biblic, cel puţin o activitate (exerciţiu, aplicaţie, întrebări) referitoare la textul biblic relatat, materiale folositoare la sărbătorile şi praznicele anului bisericesc, vieţile sfinţilor, descrieri ale icoanelor, poezii şi ilustraţii. Sugestiile prezentate aici sunt generale, flexibile, lăsând loc pentru prezentarea lecţiei în stil propriu[10].

E adevărat că acest manual de cateheză avea să fie utilizat, cu precădere, ca instrument de catehizare în cadrul „Oastei Domnului”, şi, pe alocuri, ca material suplimentar pentru ora de religie, o alternativă a manualului de religie pentru clasa a V-a. Însă, meritul incontestabil al părintelui profesor Vasile Mihoc ca, de altfel, şi al întregii echipei care a prelucrat manualului, a fost acela de a face cunoscut curriculum biblic iniţiat de organizaţia World Vision prin editura „Gospel Light Worldwide” din S.U.A, ca mijloc de catehizare. Totodată, evenimentul marchează începutul unei colaborări cu organizaţia World Vision România, ce se va extinde după 2005. Astfel, prin această hotărâre a Sfântului Sinod, se deschide calea spre noi iniţiative ce aveau să promoveze nevoia unui program catehetic coerent, ca activitate permanentă în parohii, de catehizare a copiilor şi a tinerilor. Acest fapt avea să prindă contur în 2005.

2. Hotărârea 4508/2005[11] a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, adoptată în şedinţa Sa din 17-18 ianuarie 2006, a luat în discuţie adresa Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei nr. 9320/16.11.2005, cu privire la editarea unui ghid catehetic „Hristos împărtăşit copiilor”. În cadrul şedinţei s-a evidenţiat că un astfel de ghid, care se constituie într-un instrument de lucru, va fi de mare folos preoţilor la parohii, în lucrarea lor pastoral-misionară şi, mai ales, catehetică. În urma discuţiilor în plen şi la propunerea Comisiei Teologice şi Liturgice, Sfântul Sinod aprobă editarea ghidului catehetic „Hristos împărtăşit copiilor” la editura Golia din Iaşi, în vederea distribuirii lui în rândul parohiilor din cadrul Patriarhiei Române. Demn de menţionat este şi faptul că Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist a dispus prezentarea acestui proiect, spre analiză şi aprobare, la proxima şedinţă a Sfântului Sinod, pentru ca toate parohiile din cuprinsul Patriarhiei Române să se bucure de roadele acestei iniţiative. Mai mult, Preafericirea Sa a binecuvântat lucrarea cu un Cuvânt înainte, din conţinutul căruia ne-a atras atenţia fragmentul: “… orice iniţiativă creştină în sprijinul înzestrării sufleteşti a copiilor este cât se poate de binevenită. Ghidul catehetic de faţă, publicat sub titlul generic, atât de frumos, „Hristos împărtăşit copiilor”, se adaugă mijloacelor care pot ajuta efectiv efortul preoţilor pe linia instruirii religioase a copiilor …”[12].

Prin această hotărâre a Sfântului Sinod, la iniţiativa Înaltpreasfinţitului Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, începe derularea celui mai amplu program de catehizare, de după 1989, intitulat “Hristos împărtăşit copiilor”. Acesta a fost momentul oficial de începere a colaborării dintre Fundaţiei World Vision România şi Patriarhia Română. În baza parteneriatului, World Vision România a susţinut financiar organizarea sesiunilor de formare în vederea perfecţionării catehetice a preoţilor pentru implementarea programului “Hristos împărtăşit copiilor” şi, în mod deosebit, editarea şi tipărirea în limba română a unui set de ghiduri catehetice cu acelaşi nume[13].

Două dintre obiectivele majore ale proiectului urmăresc editarea şi publicarea unor Ghiduri catehetice pentru copiii cu vârste cuprinse între 6 – 17 ani, însoţite de Ghidurile catehetului, care să fie apoi distribuite şi puse în aplicare la nivelul fiecărei parohii din B.O.R., precum şi pregătirea preoţilor şi profesorilor/cateheţilor pentru folosirea eficientă a ghidurilor în vederea valorificării proiectului. În total, vor fi editate 12 volume, fiecare volum fiind împărţit în două părţi (două cărţi distincte) a câte 18 lecţii fiecare.

Ghidurile catehetice sunt concepute într-un limbaj aflat în concordanţă cu nivelul de înţelegere al fiecărei vârste, de la 6 la 17 ani. Metoda folosită are trei componente: descoperirea, interacţiunea şi aplicaţia. Ghidurile catehetice nu se substituie manualelor de religie folosite în şcoli, nu le înlocuiesc, ci reprezintă instrumente complementare de lucru de care preoţii şi cateheţii au nevoie pentru a transmite copiilor, încă de la cele mai fragede vârste, învăţăturile biblice şi a-i ajuta astfel să atingă maturitatea întru credinţă. Sunt concepute astfel încât să asigure interactivitatea în cadrul lecţiilor de cateheză şi implicarea directă a copiilor în procesul de învăţare. Predarea este centrată pe copil. Lecţiile aduc Cuvântul lui Dumnezeu la nivel personal, asociindu-l întotdeauna cu experienţele de viaţă personale ale copilului, extinzându-l şi la nivelul familiei.

Cateheza, având ca suport ghidurile catehetice, se desfăşoară (de preferat) în biserică[14], pentru a spori şansele fiecărui copil de a deveni un creştin practicant.

Noutatea pe care o aduc aceste ghiduri catehetice propuse de Wordirect o reprezintă metoda modernă de predare a unor cunoştinţe religioase (biblice, liturgice, istorice, aghiografice, iconografice), precum şi accentul pe însuşirea şi aplicarea în viaţa de zi cu zi a acestor cunoştinţe. Fiecare lecţie are, la sfârşit, o serie de îndrumări practice, strâns legate de conţinutul respectivei lecţii, reunite sub titlul “Acasă şi în familie”[15]. Catehizarea efectuată după metoda propusă în ghidurile „Hristos împărtăşit copiilor” creează o adevărată emulaţie religioasă în sânul familiei, copilul fiind în permanenţă îndemnat să discute cu ceilalţi membri ai familiei, să rezolve sarcinile propuse pentru acasă şi să aplice, în viaţa de zi cu zi, cunoştinţele dobândite prin cateheză.

În spaţiul ortodox român, această iniţiativă s-a materializat prin tipărirea Ghidului de cateheză pentru parohii şi a Îndrumarului pentru catehet pentru categoria 9-10 ani[16], având tema „Viaţa noastră cu Dumnezeu”, şi pentru categoria 11-12 ani[17], cu tema „Cu noi este Dumnezeu”.

În volumul „Viaţa noastră cu Dumnezeu”[18], ce se adresează copiilor cu vârsta cuprinsă între 9 şi 10 ani[19], sunt propuse, pentru a fi tratate, 36 de teme. Prima parte (18 teme) tratează evenimente petrecute în Vechiul Testament, iar a doua parte cele din Noul Testament. Aceste teme sunt: „Dumnezeu creează lumea”, „Dumnezeu l-a creat pe om”, „Adam şi Eva calcă porunca lui Dumnezeu”, „Ascultarea lui Noe”, „Credinţa lui Avraam”, „Dumnezeu îşi ţine cuvântul dat”, „O mireasă pentru Isaac”, „Un târg necinstit”, „Visul lui Iacob”, „Împăcarea fraţilor”, „Dumnezeu îl păzeşte pe Iosif”, „Iosif îşi ajută familia”, „Dumnezeu îl cheamă pe Moise”, „Dumnezeu eliberează poporul Israel”, „Dumnezeu călăuzeşte pe poporul Său”, „Cele 10 porunci şi slujirea lui Dumnezeu”, „Naşterea Domnului”, „Botezul lui Iisus”, „Hristos Îşi alege ucenici”, „Oamenii vor să-L vadă pe Hristos”, „O rugăciune smerită”, „Întoarcerea fiului risipitor”, „Samarineanul milostiv”, „Hristos ne învaţă să ne rugăm”, „Cine este cel mai mare?”, „Hristos ne învaţă iubirea”, „Lucrătorii cei răi”, „Femeile mironosiţe”, „Intrarea Domnului în Ierusalim”, „Hristos a murit pe cruce”, „Hristos a Înviat!”, „Oameni pe care faptele i-au arătat prieteni ai lui Hristos”, „Iisus Hristos, Dătătorul de viaţă nouă”, „Hristos a venit pentru toţi oamenii”, „Hristos S-a înălţat la cer” şi „Pogorârea Duhului Sfânt”.

Temele propuse copiilor cu vârsta între 11 şi 12 ani[20] sunt cuprinse în volumul intitulat „Cu noi este Dumnezeu”[21].  Iată care sunt acestea: „Ţara Bibliei”, „Consemnarea Bibliei”, „Poporul lui Israel”, „Judecătorii şi regii poporului lui Dumnezeu”, „Proorocii mântuirii”, „Ioan Înaintemergătorul”, „Fecioara Maria se supune voii lui Dumnezeu”, „Mântuitorul Se naşte!”, „Mântuitorul făgăduit creşte”, „Ioan botează şi predică”, „Botezul lui Iisus”, „Iisus Se pregăteşte pentru misiunea Sa”, „Chemarea ucenicilor”, „Iisus învaţă şi vindecă”, „Împărăţia lui Dumnezeu este aproape”, „Parabolele împărăţiei”, „Semne ale Împărăţiei lui Dumnezeu”, „Trimiterea ucenicilor”, „Cine zic oamenii că sunt Eu?”, „Mântuitorul ne arată slava lui Dumnezeu”, „Păcat şi iertare”, „Întoarcerea la Dumnezeu”, „Învierea şi Viaţa”, „Şase zile până la Paşti”, „Osana Fiul lui David!”, „Semne ale sfârşitului”, “Venirea Mirelui”, “Cina cea de Taină”, “A venit ceasul!”, “De la moarte la Viaţă”, “Văzând şi crezând”, “O întâlnire la malul mării”, “Născut din apă şi din Duh”, “Iisus se întoarce la Tatăl”, “O alegere importantă” şi “Pogorârea Duhului Sfânt”. După cum se poate observa, toate aceste teme se regăsesc în Manualul de cateheză tipărit în anul 2001, la Editura “Oastea Domnului” din Sibiu.

Şi aceste ghiduri catehetice sunt fidele principiilor de bază ale educaţiei religioase şi educaţiei în general. De aceea, fiecare lecţie respectă următoarea structură[22]:

La început, o activitate prin care elevii vor fi ajutaţi să descopere ceva, reflectând asupra unei experienţe de viaţă care se află în strânsă legătură cu tema scripturisitică predată;

Lecţia scripturistică cu activităţi de revizuire şi fixare a cunoştinţelor;

Activităţi sau secţiuni prin care se leagă lecţia scripturistică de tradiţia fiecărei comunităţi de credinţă şi, aplicativ, de experienţa de viaţă axată pe tema în discuţie;

Un verset biblic de memorat;

Colţul casei şi familiei.

Alături de ghidurile pentru parohii, un sprijin util în susţinerea preoţilor cateheţi este Îndrumarul pentru catehet. Acesta conţine sugestii pentru introducerea şi utilizarea materialului biblic, liturgic, doctrinal şi spiritual în demersul educaţional. Totodată, include şi un rezumat al textului biblic, cel puţin o activitate referitoare la textul biblic relatat, materiale folositoare la sărbătorile şi praznicele anului bisericesc, vieţile sfinţilor, descrieri ale icoanelor, alte activităţi şi ilustraţii. Sugestiile prezentate aici sunt generale, flexibile, lăsând loc pentru prezentarea lecţiei în stil propriu. La unele lecţii se poate începe cu textul biblic, urmând a se discuta despre sărbătorile din acea perioadă liturgică sau a se efectua unele exerciţii practice prevăzute în ghidul elevilor. În săptămâna premergătoare unui praznic mare se poate vorbi mai întâi despre sărbătoare şi apoi se poate trece la textul biblic, care s-ar putea să nu aibă legătură cu sărbătoarea respectivă[23].

Alături de ghidurile menţionate, pentru pregătirea şi susţinerea eficientă a unei cateheze, preotul/catehetul mai are nevoie de o serie de alte materiale didactice, desigur, ţinându-se cont de posibilităţile reale financiare ale parohiei, cum ar fi: Sfânta Scriptură, Mica Biblie, Biblia pentru copii, cărţi de rugăciune, Vieţile Sfinţilor, Manualul de Liturgică Generală şi Specială, diverse cărţi cu povestiri religioase, icoane, vederi, imagini, materiale şi rechizite pentru a realiza activităţi practice (de ex. diferite tipuri de hârtie, foarfece, lipici, creioane colorate, pixuri, caiete, mape, markere, ecusoane, foi flipchart, agrafe, capse, capsator, plicuri, perforator, scocth etc.), calculator, videoproiector, ecran, CD, DVD, scaune, mese etc.

După aprobarea Sfântului Sinod, echipa de implementare a programului, condusă de părintele Constantin Naclad, avea să stabilească planul de activitate pentru următoarea perioadă de timp. Astfel, demersurile s-au concretizat prin tipărirea primului set de ghiduri catehetice (pentru vârsta 9 -10 ani), organizarea conferinţelor de lansare şi mediatizare a programului catehetic în mai multe eparhii din ţară, precum şi desfăşurarea sesiunilor de formare a preoţilor şi profesorilor de religie în vederea utilizării ghidurilor catehetice.

În perioada 2006-2007[24], proiectul a fost lansat şi implementat în numeroase eparhii din ţară, prin intermediul sesiunilor de formare (23), conferinţelor de presă şi lansărilor la sediul Arhiepiscopiilor din cuprinsul Patriarhiei Române (7), conferinţelor cu profesorii de catehetică de la nivel universitar (2), conferinţelor preoţeşti anuale (5) sau altor evenimente organizate prin proiect. Astfel, proiectul avea să fie cunoscut şi implementat la nivelul parohiei în: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei (Arhiepiscopia Iaşilor, Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, Episcopia Romanului şi Episcopia Huşilor), Mitropolia Munteniei şi Dobrogei (Arhiepiscopia Bucureştilor, Arhiepiscopia Tomisului şi în Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor), Mitropolia Olteniei (Arhiepiscopia Craiovei şi Episcopia Râmnicului), Mitropolia Banatului (Arhiepiscopia Timişoarei), Mitropolia Ardealului (Arhiepiscopia Sibiului), Mitropolia Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului (Arhiepiscopia Alba Iuliei).

Toate aceste demersuri reprezentau paşi importanţi făcuţi pe calea implementării proiectului, dar nu suficienţi. Erau încă multe eparhii (16) care nu beneficiaseră de prezentarea şi lansarea proiectului. Chiar şi acolo unde preoţii au participat la sesiunea de formare, implementarea proiectului intâmpina dificultăţi. Iniţiativa de revigorare a catehezei parohiale avea nevoie încă de susţinere, atât centrală cât şi locală, prin organizarea unei structuri catehetice la nivel de Patriarhie, eparhie şi protopopiat. Următoarele două hotărâri ale Sfântului Sinod aveau să se contretizeze în acest sens.

3. Hotărârea 1924/2008[25] a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, luată în şedinţa Sa din 8-10 iulie 2008, ca urmare a dezbaterii referatului Sectorului Teologic-educaţional nr. 1924/2008, cu privire la înfiinţarea în cadrul Sectorului Teologic-educaţional al Patriarhiei Române, a unui Birou de catehizare a tineretului, în vederea dezvoltării proiectului “Hristos împărtăşit copiilor”. Se aminteşte că tipărirea ghidurilor “Hristos împărtăşit copiilor” a primit aprobarea Sfântului Sinod, prin hotărârea nr. 4508/2005, la iniţiativa Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, în colaborare cu Organizaţia World Vision, şi se adresează tinerilor între 6 şi 17 ani, bazându-se pe metode interactive de predare, în concordanţă cu exigenţele psihopedagogice contemporane.

Având în vedere necesitatea reorganizării şi dezvoltării catehezei parohiale, precum şi rezultatele înregistrate până în prezent în cadrul proiectului, în urma discuţiilor din plen şi la propunerea Comisiei teologice, liturgice şi didactice, Sfântul Sinod aprobă înfiinţarea, în cadrul Sectorului Teologic-educaţional al Patriarhiei Române, a unui Birou de catehizare a tineretului[26], în vederea dezvoltării proiectului „Hristos împărtăşit copiilor”, având ca suport de curs, pentru catehizarea tinerilor din parohie, curriculum-ul biblic “Hristos împărtăşit copiilor”. Tot atunci, s-a aprobat înfiinţarea la nivelul fiecărei eparhii din ţară şi din străinătate a unui birou de catehizare a tineretului, coordonat de un inspector, responsabil cu reorganizarea catehezei parohiale. Totodată, se recomandă intensificarea activităţii catehetice în parohiile din ţară şi din străinătate, ca necesitate permanentă în misiunea preoţească, şi se precizează că activitatea catehetică va constitui unul dintre criteriile de promovare a personalului clerical.

În completarea acestei hotărâri, în acelaşi an, apare Hotărârea 5180 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

4. Hotărârea 5180/2008[27] a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, adoptată în şedinţa Sa din 29 octombrie 2008, când s-a luat în dezbatere referatul Sectorului Teologic-educaţional nr. 5180/2008, cu privire la lucrările Seminarului Naţional cu tema: “Programul catehetic Hristos împărtăşit copiilor”, desfăşurat în perioada 27-28 august 2008, la Bucureşti. La acest seminar au participat reprezentanţi din fiecare eparhie. Propunerile au fost elaborate de către toţi cei participanţi, ulterior au fost comunicate centrelor eparhiale şi însuşite prin aplicarea lor, conform graficului stabilit.

Astfel, în urma discuţiilor din plen, pe baza hotărârii 1924/2008 a Sfântului Sinod, a constatărilor din teritoriu şi la propunerea Comisiei teologice, liturgice şi didactice, Sfântul Sinod a aprobat propunerile de la acest seminar, propuneri care detaliază proiectul. Acestea sunt următoarele:

Biroul de catehizare trebuie să aibă o structură distinctă în cadrul unui sector al Centrului eparhial, cum ar fi cel cultural, pentru învăţământ sau misionar, după specificul fiecărei eparhii;

Trebuie elaborată o fişă a postului[28], care să cuprindă obiectivele acestei funcţii;

Denumirea funcţiei să fie cea de inspector pentru catehizarea parohială;

Biroul să poarte denumirea comună de Birou eparhial pentru catehizarea tineretului.

Referitor la întocmirea unui calendar de activităţi s-au stabilit următoarele:

Organizarea Biroului pentru catehizarea tineretului în fiecare eparhie şi numirea unui inspector pentru catehizarea parohială până la 15 septembrie 2008;

Numirea responsabililor pentru cateheza parohială la nivelul fiecărui protopopiat, conform Hotărârii Sfântului Sinod nr. 1924/2008, până la data de 1 octombrie 2008;

Se recomandă ca la temele conferinţelor preoţeşti din această toamnă să fie adăugată şi tema “Proiectul Hristos împărtăşit copiilor”;

Până la data de 1 decembrie 2008 să se stabilească, la nivelul fiecărei parohii, grupele de copii care vor participa la orele de cateheză;

Întocmirea, până la data de 30 ianuarie 2009, a unui calendar de distribuţie a ghidurilor catehetice.

Cu privire la modul de coordonare, monitorizare şi verificare s-au propus următoarele:

Organizarea de activităţi în teritoriu, de două ori pe lună, pentru inspectorul de catehizare parohială;

Dezvoltarea relaţiilor directe cu cei care aplică proiectul în teritoriu;

Întocmirea rapoartelor pentru activitatea catehetică după un format standard, care să reflecte specificul acestei activităţi;

Întocmirea, la biroul de catehizare, a unei baze de date, care mai târziu să poată fi verificată în teritoriu;

Întocmirea de către preotul paroh a unui jurnal pastoral catehetic[29] sau a unui caiet de evidenţă catehetică;

Stabilirea unor indicatori prin care să se poată cuantifica activitatea catehetică din parohii, cum ar fi: diminuarea influenţei sectare, înmulţirea numărului de proiecte, întocmirea unor fişe de evaluare a activităţii catehetice, a unui ghid de evaluare pentru copii, părinţi, preoţi etc;

Dezvoltarea unor relaţii de colaborare între Biroul de catehizare şi inspectoratele şcolare;

Profesorilor de Religie care se implică în activităţile proiectului „Hristos împărtăşit copiilor” să li se acorde punctajul necesar pentru promovare (acordare salariu de merit, gradaţie, înscriere la grade didactice conform metodologiei aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului);

Includerea în procesul verbal anual de inspecţie a protopopului şi a activităţii catehetice;

Stabilirea unei zile pe săptămână pentru susţinerea catehezei;

Susţinerea la Centrele eparhiale a unor conferinţe sau întâlniri cu cei care aplică proiectul „Hristos împărtăşit copiilor”.

Având în vedere rolul fundamental pe care îl are cateheza în viaţa Bisericii, Sfântul Sinod, odată cu aprobarea propunerilor formulate la Seminarul Naţional de la Bucureşti, dispune ca fiecare eparhie să raporteze modul de implementare a programului catehetic până la data de 1 februarie 2009.

Prin urmare, proiectul „Hristos împărtăşit copiilor“, a devenit proiect oficial al Bisericii Ortodoxe Române din luna iulie a anului 2008 şi, mai apoi, prin a doua hotărâre a Sfântului Sinod, din luna octombrie a devenit obiectul de activitate al Biroului eparhial pentru catehizare parohială, instituindu-se, astfel, o întreagă structură catehetică în Biserica noastră. Doar la un an distanţă de la aprobarea acestor hotărâri[30], această structură era formată din 226 de persoane, fiind deja numiţi 28 de inspectori eparhiali şi 198 de responsabili la nivel de protopopiat sau la nivel de cerc misionar.

 

 

 

Concluzii

Cu toate acestea, ştim că sunt şi greutăţi în aplicarea proiectului şi suntem convinşi şi de limitele acestui proiect. Mai sunt mulţi paşi de parcurs pentru ca roadele proiectului să fie în totalitate mulţumitoare. Însă, credem că familia „Hristos împărtăşit copiilor”, care s-a format prin acest cadru legal şi s-a consolidat prin cele cinci întâlniri ale Congresului Naţional, dar mai ales prin implementarea proiectului „Alege Şcoala!”, are prospeţimea de intensificare şi revigorare a activităţilor catehetice, ca o necesitate permanentă în misiunea preoţească, astfel încât, proiectul să rodească în cât mai multe parohii.

La al IV-lea Congres „Hristos împărtăşit copiilor”, Preafericitul Părinte Daniel, în mesajul adrest participanţilor, evidenţia că acest proiect arată preocuparea permanentă a Bisericii noastre pentru lucrarea educativ-misionară în rândul noii generaţii, fiind convinsă că toţi copiii şi tinerii crescuţi în credinţă sunt prezentul şi viitorul Bisericii: „prin programul misionar numit „Hristos împărtăşit copiilor”, Biserica Ortodoxă Română revigorează cateheza parohială pentru creşterea spirituală a copiilor în iubirea lui Hristos. Colaborând cu Organizaţia World Vision România, Biserica îi educă astfel pe copii şi tineri în spiritul valorilor creştine, chemând la o viaţă trăită în lumina credinţei, a dragostei şi a speranţei mântuirii, ca unire a omului cu Dumnezeu – Izvorul vieţii veşnice. Prin orele de cateheză parohială, ea îi cheamă pe copii să se apropie de Hristos şi să se împărtăşească din iubirea Sa jertfelnică, pentru a creşte în iubire sfântă faţă de Dumnezeu, de Biserică, de familie şi de semeni”[31].

Prin proiectele sale educaţionale „Hristos împărtăşit copiilor” şi „Alege Şcoala!”, Biserica Ortodoxă Română face eforturi multiple să-i educe pe copii în spiritul iubirii de Dumnezeu şi de oameni, prin promovarea rugăciunii, a prieteniei şi a întrajutorării, şi să prevină abandonul şcolar cauzat de sărăcie sau de absenţa părinţilor plecaţi la muncă în străinătate. Prin birourile ei de cateheză parohială, prin taberele pentru copii pe care le organizează în cadrul acestor proiecte, Biserica se străduieşte să suplinească, în viaţa multor copii, lipsa de afecţiune părintească şi a atmosferei de familie, dar şi să descopere copii talentaţi pe care îi încurajează să-şi cultive talentul în folosul Bisericii şi al societăţii româneşti de azi[32]. Rezultatele sunt îmbucurătoare, dar nevoile prezente şi viitoare sunt imense.[1]  Ciprian Bâra, Roade în proiectul „Hristos împărtăşit copiilor”, interviu cu Pr. Constantin Naclad, inspector pentru cateheza parohială în cadrul Sectorului teologic-educaţional al Patriarhiei Române, în „Ziarul Lumina”, anul V, nr. 80 (1282), marţi, 7 aprilie 2009, p.16.

 

[2]  În prezent sunt editate 9 ghiduri complete din cele 12 preconizate.

 

[3]  Pr. Constantin Naclad, Raport privind activităţile desfăşurate pe parcursul anilor 2006-2007, p. 2

 

[4]  . Pr. prof. univ. dr. Sebastian Şebu, prof. Monica Opriş,  prof. Dorin Opriş, Metodica predării religiei, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2000, p. 42-43.

 

[5]  *** Comunicat de presă, Al doilea Congres Naţional „Hristos împărtăşit copiilor”, 28 august 2009

 

[6]  Aprobat de Sfântul Sinod în şedinţa sa de lucru din 17 februarie 2011, prin hotărârea nr. 385/2011..

 

[7]Hotărârea Sfântului Sinod nr. 4682 din 13.09.2000, în „Biserica Ortodoxă Română”, buletinul oficial al Patriarhiei Române, anul CXVIII, nr. 7-12, iulie – decembrie, 2000, p. 460

 

[8]  *** Învăţătorul ortodox „Cu noi este Dumnezeu”, Ghidul profesorului de Religie, partea a II-a (11-12 ani), Ed. „Oastea Domnului”, Sibiu, 2001, p. 5.

 

[9]  În versiunea originală, poeziile nu sunt prezente. Intercalarea lor la sfârşitul fiecărei lecţii surprinde amprenta Asociaţiei „Oastea Domnului”. Printre autori îi regăsim pe: Traian Dorz, Vasile Militaru, Ion Iftimie, Radu Gyr, Cristian Mihalache, Ioan Alexandru, Zorica Laţcu, Costache Ioanid, Nichifor Crainic, Iancu Văcărescu, Vasile Voiculescu, Paul Sterian, Nichita Danilov, Ştefan I. Neniţescu, Panait Cerna, Adrian Maniu, Mihai Codreanu, Sergiu Grossu, Gheorghe Precupescu, Valeriu Anania, Magda Isanos, George Sebavia, dar şi Lucian Blaga, Mihai Eminescu, Alexandru Vlahuţă şi Ştefan O. Iosif.

 

[10]   *** Învăţătorul ortodox „Cu noi este Dumnezeu”, Ghidul profesorului de Religie, partea a II-a (11-12 ani), Ed. „Oastea Domnului”, Sibiu, 2001, p. 5-8

 

[11] . Hotărârea Sfântului Sinod nr. 4508 din 2005, în „Biserica Ortodoxă Română”, buletinul oficial al Patriarhiei Române, anul CXXIV, nr. 1-3, ianuarie – martie, 2006, p. 71

 

[12]  . Prof. Constance Tarasar, „Hristos împărtăşit copiilor”. Ghid catehetic pentru parohii, partea I (9-10 ani) a vol. „Viaţa noastră cu Dumnezeu”, trad. din engleză de Cristina Sturzu, Ed. Golia, Iaşi, 2006, p. 6.

 

[13]   Până în momentul de faţă au fost tipărite la Editura Golia din Iaşi două seturi de Ghiduri catehetice “Hristos împărtăşit copiilor” pentru categoria 9-10 ani (în 2006) şi 11-12 ani (în 2008), însoţite de tot atâtea seturi din Ghidul catehetului.

 

[14]  Sfintele lăcaşuri oferă o atmosferă aparte, fapt ce stimulează sporirea atenţiei, receptivităţii şi evlaviei copilului; pictura bisericii şi structura sa arhitectonică, mobilierul bisericesc sau vasele liturgice constituie tot atâtea posibilităţi de a ilustra „pe viu” cele cuprinse în anumite lecţii, aspect care facilitează asimilarea cunoştinţelor religioase.

 

[15]  Pr. Constantin Naclad, Raport privind activităţile desfăşurate pe parcursul anilor 2006-2007, p. 2.

 

[16]  A apărut cu binecuvântarea, vrednicului de amintire, Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist, care a semnat şi prefaţa ghidului, la Editura Golia, Iaşi, 2006; întrucât numărul solicitărilor a fost tot mai mare, acest ghid a fost reeditat în anul 2008, la Ed. IBMBOR.

 

[17]  A apărut tot la Ed. Golia din Iaşi, în anul 2008, cu binecuvântarea şi prefaţa Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, iar în 2010 aveau să fie reeditate la Editura Basilica a Patriarhiei Române.

 

[18]  Tradus în limba română şi adaptare de Cristina Sturzu

 

[19]  . Din experienţa noastră, la orele de cateheză, având ca suport didactic acest ghid, pot participa, până la apariţia altor ghiduri, copiii din clasele a III-a, a IV-a şi a V-a.

 

[20]  Şi la aceste cateheze pot participa copiii din clasele a V-a, a VI-a şi a VII-a.

 

[21]  Tradus în limba română şi adaptare de Cristina Sturzu şi Lect. dr. Alexandru Mihăilă.

 

[22]   *** Atelier de formare „Hristos împărăşit copiilor”, suport de curs tehnoredactat, 2007, p. 1.

 

[23]  .*** „Viaţa noastră cu Dumnezeu”, Îndrumar pentru catehet, partea I (9-10 ani), Ed. Golia, Iaşi, 2006, p. 4-5

 

[24]  Pr. Constantin Naclad, Raport privind activităţile desfăşurate pe parcursul anilor 2006-2007, p. 14-15.

 

[25]Hotărârea Sfântului Sinod nr. 1924 din 10.08.2008, în „Biserica Ortodoxă Română”, buletinul oficial al Patriarhiei Române, anul CXXVI, nr. 7-12, iulie – decembrie, 2008, p. 49.

 

[26]  În acest sens, Pr. dr. Constantin Naclad a fost numit inspector pentru cateheza parohială în cadrul Sectorului Teologic-educaţional al Patriarhiei Române, fiind totodată şi manager de proiect.

 

[27]Hotărârea Sfântului Sinod nr.5180 din 4.11.2008, în „Biserica Ortodoxă Română”, buletinul oficial al Patriarhiei Române, anul CXXVI, nr. 7-12, iulie – decembrie, 2008, p. 104-105.

 

[28]  Potrivit fişei model a postului, inspectorului pentru catehizarea parohială îi revine responsabilitatea de a implementa Hotărârile Sfântului Sinod, precum şi deciziile ierarhului cu privire la activitatea catehetică; de a organiza, coordona, promova, monitoriza şi verifica activităţile catehetice din eparhie; de a coordona proiectul „Hristos împărtăşit copiilor”; de a organiza structura catehetică la nivelul eparhiei, a protopopiatelor şi a parohiilor; de a organiza şi susţine întâlniri cu preoţii pentru pregătirea lor în vederea implementării proiectului; de a oferi sprijin, îndrumare şi ajutor logistic preoţilor care desfăşoară activităţi catehetice; de a centraliza şi întocmi statistici şi rapoarte privind activitatea catehetică în teritoriu.

 

[29]  Acest jurnal va conţine: planificarea calendaristică a catehezelor (ziua, ora, tema), numele şi prenumele copiilor, prezenţa copiilor care beneficiază de orele de cateheză, evidenţierea diferitelor aspecte pozitive/negative întâmpinate în derularea programului catehetic, alte aspecte etc. Pe baza lui, se face monitorizarea, evaluarea şi verificarea activităţii catehetice dintr-o parohie. Sunt eparhii (Sălaj, Oradea, Caransebeş) care au tipărit şi au pus la dispoziţia preoţilor jurnalul catehetic.

 

[30]  Aceste date statistice au fost prezentate la al doilea Congres Naţional „Hristos împărtăşit copiilor“, desfăşurat între 1-3 septembrie 2009 la Mănăstirea Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus.

 

[31]  † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Mesaj adresat participanţilor la al IV-lea Congres Naţional „Hristos împărtăşit copiilor“, organizat de Patriarhia Română în zilele de 19-21septembrie 2011, Bucureşti, în „Ziarul Lumina”, http://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/inceput-iv-editie-congresului-national-hristos-impartasit-copiilor, 21.06.2013.

 

[32]  Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat elevilor, părinţilor şi profesorilor, cu ocazia începerii anului Şcolar 2011-2012.